תנאי השימוש באתר נומיינד

השימוש באתר כפוף (nomind להלן אתר) ברוכים הבאים לאתר לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים .וגברים כאחד

כללי:
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר nomind, המפעילה והבעלים של האתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר nomind ("להלן המשתמש"). או במידע שהשיג באמצעות תוכן ומידע המתפרסמים באתר.

1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים אלקטרונים (להלן ביחד "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים ושירותים על ידי מפעילת האתר ועל ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג מפנה באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית

החברה אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור אם יעוררו בישראל ובעולם ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם, וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

2. הגבלת אחריות:
האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם (AS IS).
מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר, בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע .חסוי ורגיש דרך האתר.
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.


מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

3. מידע מסחרי ופרסומות:
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו . פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד nomind באתר מפעילת האתר, לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצע בפרסומות.
פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

4. שינוי השירותים והפסקתם:
מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו המתפרסמים באתר בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

5. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
5.1. ביטול הזמנה יתבצע מול המוכר בלבד, יעשה בכתב (בפקסימיליה) ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז.
5.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
5.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.3.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.3.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
5.3.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.3.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
5.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – יידרש הלקוח להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו המוכר מנהל את עסקיו.
5.5. הלקוח יחוייב בדמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
5.6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

6. שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר:
מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

7. זכויות יוצרים סימני מסחר:
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן .בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר
נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי.

כל התמונות המוכנסות לאתר ע"י המפרסמים או ספקי תוכן, הינם באחריותם בלבד, כל תביעה לזכויות יוצרים בגין תמונות אילו תהיה על מכניס התמונה בלבד, כולל הנזקים העלולים להגרם בגין הפרה זאת.

8. שינוי תנאי השימוש:
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

9. ברירת דין ומקום שיפוט:
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו).
כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות .המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו

צוות nomind מאחל לכם גלישה נעימה

רוצים להתעדכן באירועים החדשים הרבה לפני כולם? רוצים לקבל את התוכן החדש שלנו? השאירו מייל ונעדכן אתכם בכל שבוע

מנוע חיפוש רוחני

כותבי הבית שלנו

מאמרים

יוגה
נומיינד - השער לעולם הרוח - כל הזכויות שמורות ©