תקנון לקבלת דיוור באתר

תקנון הרשמה לקבלת דיוור בפורטל נומיינד


גולש באינטרנט המצטרף לדיוור בפורטל נומיינד, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור בפורטל נומיינד הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לאתר לפורטל נומיינד. כל פרטי החבר בפורטל נומיינד יהוו קניינה של הנהלת אתר נומיינד וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור בפורטל נומיינד נותן חבר/ת האתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי פורטל נומיינד לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר נומיינד. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות המנגנון הקיים באתר.

בהצטרפותו לדיוור בפורטל נומיינד, מסכים החבר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים של החבר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר נומיינד, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר נומיינד ובהתאם להוראות כל דין. החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר נומיינד. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר נומיינד, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר נומיינד רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. חבר/ה אתר נומיינד יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר נומיינד לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר/ה.

הנהלת אתר נומיינד תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר. הנהלת אתר נומיינד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר נומיינד רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו. כל חבר/ה זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב להנהלת אתר נומיינד דרך אתר האינטרנט נומיינד, או ע"י מכתב בדואר רשום. חבר/ה יגרע מרשימת הדיוור של אתר נומיינד במהלך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדי הנהלת האתר.

הנהלת אתר נומיינד רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע לחברי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר נומיינד. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע חברי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר נומיינד לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי האתר טענות או תביעות כנגד אתר נומיינד בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן. גולש באינטרנט המצטרף לדיוור באתר נומיינד, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר נומיינד הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לאתר נומיינד. כל פרטי החבר באתר נומיינד יהוו קניינה של הנהלת אתר נומיינד וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר נומיינד נותן חבר/ת האתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר נומיינד לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר נומיינד. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות המנגנון הקיים באתר.

נומיינד - השער לעולם הרוח - כל הזכויות שמורות ©